Reklame:

Pesticidet: EFSA publikon raportet e para per rrezikun ne ushqime

EFSA ka publikuar rezultatet e dy vlerësimeve të saj pilot mbi rreziqet që i paraqiten njerëzve nga mbetjet e pesticideve të shumta në ushqim.

Vleresimet kane marrë parasysh efektet kronike në sistemin e tiroides dhe efektet e tjera akute në sistemin nervor – janë kulmi i një bashkëpunimi shumëvjeçar midis EFSA dhe Institutit Kombëtar Hollandez për Shëndetin Publik dhe Mjedisin (RIVM).

Dokumentet u finalizuan pas një periudhe konsultimi dy mujor gjatë së cilës EFSA mori përshtypje të vlefshme nga një sërë palësh të interesuara, duke përfshirë institucionet kombëtare, akademitë, organizatat joqeveritare dhe shoqatat tregtare. Një takim u mbajt gjithashtu me palët e interesuara në Bruksel për të ndihmuar në sqarimin e metodologjisë dhe shpjegimin e rezultateve të punës.

Përfundimi i përgjithshëm për të dy vlerësimet është se rreziku i konsumatorit nga ekspozimi kumulativ dietik është, me nivele të ndryshme sigurie, nën pragun që shkakton veprim rregullues për të gjitha grupet e popullsisë që mbulohen.

Sipas raporteve të para për të ashtuquajturin ‘rrezik kumulativ’ nga pesticidet, EFSA deklaron “me shkallë të ndryshme sigurie” se efekti i kombinuar i pesticideve është nën pragun e lejuar nga Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkimit Evropian .

Rreziqet për konsumatorët që vijnë nga prania e këtyre mbetjeve në ushqim aktualisht vlerësohen nga substanca. Sidoqoftë, një numër i pesticideve, thotë EFSA, kanë efekte në shëndetin e njeriut që mund të jenë më të mëdha nëse ato ushtrohen së bashku dhe jo individualisht. Dy vlerësimet kanë të bëjnë me efektet kronike në sistemin tiroide dhe ato akute në sistemin nervor dhe rreziqet kanë qenë më pak se 100 deri 99.9%.

Substancat e konsideruara në vlerësime u identifikuan nga ekspertët e pesticideve të EFSA duke përdorur një metodologji të krijuar posaçërisht për klasifikimin e pesticideve në “grupe vlerësuese kumulative” (CAGs).

Rregullorja e BE mbi nivelet maksimale të pesticideve në ushqim ( MRLs ) përcakton që vendimet për MRL duhet të marrin parasysh efektet kumulative të pesticideve, si dhe kur metodat për të vlerësuar efektet e tilla bëhen të disponueshme. Për më tepër, rregullorja që mbulon vendosjen e pesticideve në treg përcakton që pesticidet nuk duhet të kenë efekte të dëmshme – përfshirë efektet kumulative – te njerëzit.