Reklame:

Studimi i EFSA/ Ndikimi i pesticideve ne vdekshmerine e bleteve

EFSA ka përfunduar një analizë gjithëpërfshirëse të provave shkencore mbi vdekshmërinë e bletëve, si pjesë e shqyrtimit të udhëzimeve për vlerësimin e rreziqeve të bletëve nga pesticidet.

Raporti i botuar është i bazuar në mbledhjen sistematike të provave mbi shkallën e vdekshmërisë dhe përfshin tre grupet e bletëve, bletët e mjaltit, bletët gunga dhe bletët e vetmuara. Raporti synon të forcojë njohuritë ekzistuese duke adoptuar një qasje më sistematike sesa ishte përdorur më parë, dhe duke zgjeruar qëllimin e analizës përtej vdekshmërisë së bletëve të porsalindura.

Burimet kryesore të informacionit ishin një përmbledhje sistematike e literaturës dhe një studim i bletarëve nga disa vende të BE-së. Pas konsultimeve që përfshijnë menaxherët e rrezikut nga Shtetet Anëtare dhe Komisioni Evropian, grupi i punës i EFSA gjithashtu ka propozuar katër mënyra të mundshme për përcaktimin e qëllimeve specifike të mbrojtjes (SPG) që do të përdoren në shqyrtimin e udhëzimit.

Menaxherët do të vendosin se cila metodë EFSA duhet të përdoret, d.m.th. se në çfarë duhet të mbrohet dhe në çfarë mase. Për t’i ndihmuar ata, dokumenti ilustron metodën shkencore, si dhe avantazhet dhe kufizimet që lidhen me secilën qasje.