Reklame:

Aciditeti i tokes – Percaktimi i aciditetit dhe shtimi i gelqeres!

Pse është i rëndësishëm pH?
PH i tokës është i rëndësishëm sepse ndikon në disa faktorë të tokës që ndikojnë në rritjen e bimës, siç janë (1) bakteret e tokës, (2) shpëlarja e lëndëve ushqyese, (3) disponueshmëria e lëndëve ushqyese, (4) elementët toksikë dhe (5) struktura e tokës. … materjet Ushqyese të bimëve janë zakonisht më të disponueshëm për bimët në intervalin e pH 5,5 – 6,5.

Katërmbëdhjetë nga shtatëmbëdhjetë lëndët ushqyese thelbësore të bimëve merren nga toka. Para se një lëndë ushqyese të përdoret nga bimët, ajo duhet të tretet në tretësirën e tokës. Shumica e mineraleve dhe lëndëve ushqyese janë më të tretshme ose të disponueshme në toka acide sesa në toka neutrale ose pak alkaline 6.0 deri 7.0

Diapazoni i dëshirueshëm i pH për rritjen optimale të bimëve ndryshon midis bimëve. Ndërsa disa të korra rriten më së miri në intervalin 6.0 deri në 7.0, të tjerët rriten mirë në kushte paksa acidike. Karakteristikat e tokës që ndikojnë në nevojën dhe reagimin ndaj gëlqeres ndryshojnë sipas rajonit.

Leximi i pH që është shumë i lartë ose i ulët do të çojë në humbjen e këtyre mikroorganizmave, gjë që do të rezultojë në një tokë më pak të shëndetshme në përgjithësi. Përveç kësaj, pH ndikon në tretshmërinë dhe fuqinë e disa kimikateve toksike, të tilla si alumini, të cilat mund të merren nga bimët nëse pH është shumë acidik

Si e rregullojnë fermerët pH e tokave?

Për t’i bërë tokat më pak acide, praktikat  e zakonshme janë aplikimi i një materiali që përmban një formë gëlqereje. Guri gëlqeror tokësor bujqësor përdoret më shpesh. Sa më të imta të jenë grimcat e gurit gëlqeror, aq më shpejt bëhet efektive. Tokat e ndryshme do të kërkojnë një sasi të ndryshme gëlqereje për të rregulluar vlerën e pH të tokës.

Si ndikon pH e ulët në rritjen e bimëve?

Materjet ushqyese të bimëve rrjedhin nga toka shumë më shpejt në vlera të pH nën 5.5 sesa nga tokat brenda intervalit 5.5 deri në 7.0. Në disa toka minerale alumini mund të tretet në nivele pH nën 5.0 duke u bërë toksik për rritjen e bimëve. PH i tokës mund të ndikojë gjithashtu në disponueshmërinë e lëndëve ushqyese të bimëve.

Çfarë e shkakton pH të lartë të tokës?

Tokat mund të jenë alkaline për shkak të tejkalimit të dozave të kalcifikimit të tokave acidike. Kloroza e hekurit në bimë, e shkaktuar nga hekuri joadekuat, është një problem i zakonshëm në tokat alkaline. Fosfati, një makronutrient, gjithashtu mund të jetë i limituar në këto toka me pH të lartë për shkak të percipitimit të tij në tretësirën e tokës.

Aciditeti i tokës ndikon në rritjen e bimëve. Disa bimë preferojnë tokat acide, ndërsa të tjerët preferojnë tokat neutrale. Shumica më së shumti kanë suskes kur pH është ndërmjet 6-7,5.

Në varësi të shkallës së aciditetit të tokës ndahen në pesë klasa:

pH <4.5 Shumë acid

pH 4,5 – 5,5 Acid

pH 5.6 – 6.7 Mesatarisht acid

pH 6.8 – 7.2 Neutral

pH> 7.2 Alkaline (bazike).

Shumica e të kulturave bujqësoer, kushtet më të mira për rritje dhe zhvillim I kanë në toka mesatarisht acidike deri në ato neutrale. Vlera optimale e pH varet nga shumë faktorë, kryesisht nga lloji i tokës dhe lloji i bimëve që I kultivojmë.

Përcaktimi i pH të tokës është një mënyrë për të shprehur se sa toka është acidike ose alkalike. Zakonisht matet duke përdorur ekstrakt të uji ku pH është 7 pra neutral, tokat me vlera më të ulëta se 7 janë acide dhe mbi 7 janë alkaline.

Shumica e tokave bujqësore janë ndërmjet pH 6 dhe pH 7.5. edhe pse 5.5 pH është i përshtatshëm për rritjen e barërave dhe disa kulturave, tërfili është më i ndjeshëm ndaj kushteve acidike. Tokat e përshtatshme për rritjen e tërfilit dhe bishtajore janë reaksione neutrale rreth pH 7

Para mbjelljes së disa kulturave bujqësore, është e rëndësishme të përcaktohet pH i tokës.

Si të përcaktohet aciditeti i tokës?

Seçfarë toke keni në arat tuaja mund të kuptoni edhe nga bimët që rriten në të. Për shembull, nëse keni një lule të quajtur hortenzija (lulebore) që lulëzon blu nga viti në vit pa shtuar përgatitje të veçanta ose dhe, toka është acidike. Në tokë të tillë ka suskes lulet Azaleas, rododendronët, kamelitë dhe shqopa. Nëse keni një pemë halore në kopshtin tuaj, toka poshtë saj është gjithmonë acidike.

Çdo kopshtar mund të përcaktojë lehtësisht aciditetin e tokës duke përdorur letër lakmusi ose një tregues universal që do të tregojë aciditetin duke ndryshuar ngjyrën. Merrni disa gunga të dheut nga toka dhe shpërndajeni atë në një tas të vogël në ujë të distiluar ose ujë shiu. Zhyt një copë letër lakmusi në lëngun që e fituar. Krahasoni ndryshimin e ngjyrës në shkallën e dhënë me letër lakmusi dhe lexoni vlerën e pH. Tokat nën pH 5,0 janë acide dhe atyre duhet t’u shtohet gëlqere. Ata mbi pH 7.0 janë alkaline dhe duhet të shtohen me torfe (treset) ose sulfat amoni. Pas trajtimit për të rritur ose ulur aciditetin, kontrolloni përsëri pH e tokës me letër lakmusi dhe përsëritni procedurën nëse është e nevojshme.

Nëse jeni një kopshtar më ambicioz, atëherë porositni analizën e tokës në institutin ose kolegjin më të afërt bujqësor dhe nëse është e nevojshme, do të merrni këshilla të sakta se si të “rregulloni” reaksionin acid të tokës.

Kur dhe sa gëlqere duhet për të shtuar?

Shtimi i plehrave organikë dhe artificiale çon në një rritje të aciditetit të tokës, kështu që në kopsht të perimeve duhet të shtohet gëlqere. Rekomandohet të bëhet kalcifikimi çdo tre vjet, që do të thotë nëse I ndrroni të korrat në shtretër sipas rotacionit të bimëve, atëherë shtoni gëlqere çdo vit në ata shtretër ku do të kultivoni lakra. Gëlqerja shtohet një muaj para ose pas shtimit të plehut (organik ose mineral). Këto kurrë nuk duhet të shtohen së bashku.

Në përgjithësi, 0.25 kg (250 g) gëlqere e bluar ose gëlqere e shuar shtohet për metër katror, ​​pra 25 kg gëlqere për 100 metra katrorë. Është më mirë të përdorni gëlqere të bluar sesa gëlqere hidrofile të shuar, dhe mjafton që thjesht ta shpërndani atë në sipërfaqe pa e future ë tokë.

Nëse keni kryer testimin, shtoni 0.06 Kg gëlqere për metër katror për të rritur pH me 0,5. Pra, nëse e keni matur që vlera e pH është 4.0, dhe dëshironi që ajo të jetë neutrale 7.0, keni nevojë për 0.36 kg gëlqere për metër katror. Për një sipërfaqe prej 100 metrash katrorë do t’ju duhet në këtë rast 36 kg gëlqere.

Zgjidhja e problemit të aciditetit të tokës:

  • Me analizë të tokës (pH),
  • zgjedhja e kulturave që mund të rriten në tokat acidike,
  • kryerjen e kalcifikimit para kultivimit të kulturave bujqësore,
  • kalcifikimi më i shpeshtë, me sasi më të vogël të materialit kalcifikues.

Llogaritja e kalcifikimit bazuar në matjet të ndryshueshme të pH-së e duke përdorur tabela për pH të ndryshueshëm, përbërjen mekanike dhe llojin e tokës

Nëse pH është më i lartë se 5.5 nuk duhet të bëhet kalcifikimi,

Nëse pH i ndryshueshëm është më pak se 4.5 kalcifikimiështë i domosdoshëm

Nëse pH është = 4,5-5,5 kërkohet kalcifikim mesatar.