Reklame:

Kalendari i Bujkut/ Punet ne bujqesi per muajin Korrik 2021

KALENDARI I BULKUT
MUAJ KORRRIK 2021
PUNIMET NË ARA
Misri
Në bimën e misrit nuk ka probleme, është në rritje të plotë, duhet kontrolluar në mustaqe (lulet femerore), në lulet mashkullore dhe në gjethe se mund të ketë morra.

Domatja në sera
Në të gjitha serat pothuajse ka perfunduar prodhimi, është koha që të pastrohen te gjitha mbeturinat, barërat e egra dhe çdo mbeturinë tjetër që është mbartëse e infeksioneve të ndryshme. Është koha që të bejme dizifektimin e tokës me anë të rrezatimit diellor.
Si bëhet kjo?
Nga mesi i korrikut sera vaditet bollshëm me ujë, lihet kështu për 2 ditë, pas kesaj shtrohet plastmas i zi 0.08 mm dhe lihet deri nga fundi i gushtit. Temperatura arrin në 45 -50 grade Celsius. Temperature e larte kjo që dëmton si vezet ashtu edhe larvat e nematodave, po kështu dëmton edhe parazitët bakteriale dhe kërpudhore.

Domatja në fushë
Duhet të trajtohen çdo 15 ditë kundër vrugut dhe alternaris, sidomos mbas çdo vaditjeje. Nuk duhet të anashkalohen afidet, këpushat, e krahëbardhat.
Disa lëndë aktive për luftimin e krahebardhes, afidet, kepushës jane:
Acetamiprid, Imidacloprid, Thiamethoxan, Lambda-Cyhalothrin, Deltametrine, Bacillus Thuringiensis (është Produkt Biologjik), Spinosad (është Produkt Biologjik) Azadiractina etj.
Kundër vrugut jane. Benalaxyl, Mancozeb, Folpet, Fosetyl-Al, Propineb.
Eshtë mirë të përdorim preparate me dy ose më shumë lëndë aktive që të jenë edhe kontakti edhe sistemike.

Shalqini
Dëmtuesi i zakonshëm për kulturen e shalqinit është morri dhe dozësa. Duhet të bëhet kontrolli i vashdueshëm i faqes së poshtme të gjethës për praninë e këpushës. Sëmundja është fuzarioza e cila shoqërohet me zverdhje të gjethëve dhe më vonë me tharje, për të përcaktuar këtë shkulim një rrënjë dhe nëse gypat që çojnë lëngjet në gjethe janë me ngjyrë kafe atëherë kemi fuzariozen, kujdes duhet të bëjmë edhe më antraknozen që i nxijnë frutat dhe i deformojne ato.
Disa lënde aktive për luftimin e morrit, dosezes dhe këpushës.
Për luftimin e afidev jane: Acetamiprid, Imidacloprid, Thiamethoxan, Lambda-Cyhalothrin, Deltametrine, Bacillus Thuringiensis (është Produkt Biologjik), Spinosad (është Produkt Biologjik) Azadiractina etj.

Pjepri në fushë
Vrugu është prezent prandaj duhet të kontrollojmë çdo ditë, për vrugun duhet ta trajtojmë më shpesh se për hirin, sëmundja tjetër është hiri.
Disa lëndë aktive për luftimin e vrugut dhe të hirit jane:
Për luftimin e hirit: Bupirimate, Penconazolo, Miclobutanil, Triadimenol, Squfur etj.
Për luftimin e vrugut: Fosetyl-Al, Propineb. Folpet mancozeb, metalaxyl, Hidroksid Bakri etj.

Patellxhani
Dëmtuesi kryesor është buburreci i patates, këpusha e zakonshme dhe afidët. Kur shihen gjethe të zverdhura më shumë se gjysma e gjethes kemi të bëjmë me verticiliozen. Bimë të tilla vyshken dhe thahen. Duhet të bëjmë kujdes me normat e ujitjes dhe kohën e ujitjes me qellim që të kufizojmë sadopak sëmundjen.

Speci
Sëmundjet e specit jane vrugu dhe verticilioza ndërsa dëmtues janë afidet. Për ta kufizuar mbjellja duhet të bëhet në vllaja me qëllim që qafa e rrënjës të mos jetë në kontakt me ujin.
Previkur është një fungicid i mirë për luftimin e vrugut, trajtohet e gjithë bima por edhe qafa e rrënjës.

Hardhia (në vreshtat e vitit të parë):

Në vreshtat e reja gjatë këtij muaji duhet të bëhen këto procese pune:
Llastarit që kemi lënë për t’u rritur vazhdojmë t’i heqim sqetulloret dhe të bëjmë lidhjen pas shtyllës mbështetëse.
Toka të mbahet e pastër nga barërat e egra.
Edhe në këte muaj, në ditët e fundit të qershorit të bëhen plehërimet plotësuese me: 20 gram/nitrat amoni, 60 gram superfosfat për çdo rrënjë. Hedhja e plehut bëhet në këtë menyrë: Në largesinë 25 cm larg bimës dhe rreth 25 -30 cm në thellesi hapet një vrimë me qysqi dhe hidhet sasia e mësiperme e plehut, por në drejtime të kunderta me hedhjen që e kemi bërë në muajin maj. Sëmundjet qe nuk duhet të harrohen, vrugu dhe hiri.
Të përdoren produkte me bazë bakri dhe squfuri.

Në vreshtat e vitit të dytë:
Lastaret fillojnë të rriten me shpejtësi, sqetulloret që dalin lihen por këto pincohen në 2-3 gjethe. Bimët lidhen në kallamin mbështetës që të rriten sa më drejt, edhe në vreshtat e vitit të dytë problemet e sëmundjeve nuk duhet të harrohen, si hiri.

Në Vreshtat e vitit te tretë:
Në vreshtat që janë në prodhim duhet të kemi parasysh këto proçese:
Përsëri këtë muaj problem mbetet hiri, kalbëzimi dhe tenja. Me kultivarët që piqen herët duhet patur kujdes kalbëzimi. Për tenjën megjithëse është bërë në 10 ditorin e dytë të muajit qershor duhet te behët edhe njëherë në ditët e para të këtij muaji.
Disa lënde aktive për luftimin e vrugut hirit dhe tenjës:
Për luftimin e tejes: Chlorpyrifos, Chlorpyrifos + Cypermethrin, deltamethrin etj.
Për luftimin e vrugut: Fosetyl-Al, Propineb. Folpet mancozeb, metalaxyl etj.
Për luftimin e hirit: Bupirimate, Penconazolo, Miclobutanil, Triadimenol etj.
Për luftimin e kalbëzimit: signum skala bravo etj.

Punimet ne Pemetore
Molla dhe Dardha
Këtë muaj do të shfaqet krimbi i mollës në javën e parë të muajit duhet të bëhen trajtime kundër krimbit të mollës. Tenja minues në pjesën e dytë të korrikut do të zhvillojë breznine e dytë. Për sëmundjen e kromës rreziku bie, por në qoftë se bien shira nevojitet të behën trajtime. Në zonën malore (si psh Shllaku, Temali), në mesin e këtij muaji do të shfaqen breshkezat e kalifornisë edhe këpusha zhvillohen shumë prandaj duhet të behen trajtime dhe kundër tyre.
Disa lënde aktive për luftimin e afideve (morrat) dhe tenjës jane:
Chlorpyrifos + Cypermethrin, Chlorpyrifos, Acetamiprid, Imidacloprid, Lambda-Cyhalothrin, Deltametrine.

Pjeshka
Në kultivaret me pjekje të mesme dhe të vonë zhvillohet breznia e tretë e tenjës së lindjes. Duhet të grumbullohen insektet e rritur të kapnodesit.
Disa lënde aktive për luftimin e Tenjes së lindjes jane:
: Acetamiprid, Imidacloprid, Thiamethoxan, Lambda-Cyhalothrin, Deltametrine, Bacillus Thuringiensis (ështe Produkt Biologjik), Spinosad (eshte Produkt Biologjik) Azadiractina etj.

Agrumet

Në agrume dëmtuesit kryesorë janë:
Këpusha, krahëbardha dhe tenja minuese, në ato parcela që vaditen krijohen kushte edhe për afidët.
Disa lënde aktive për luftimin e Afideve, krahebardhave dhe tenjës minuese:
Acetamiprid, Imidacloprid, Thiamethoxan, Lambda-Cyhalothrin, Deltametrin, spinosad, cypermethrin. Duhet te bejm kujdes edhe me sipmtomat e mungesave te ushqimit ku jan te dallushme edhe mund te bejm permirsime

Ulliri
Në këtë muaj duhet të përqëndrohet vëmendja për luftimin e breshkës së ullirit, ndërsa për mizën e ullirit në qoftë se bien shira, ose në ato vende ku ndërhyhet me vaditje duhet të ndërhyjmë me trajtime kimike.
Disa lënde aktive për luftimin e breshkëzez jane:
Chlorpyrifos + Cypermethrin, Chlorpyrifos, SPINOSAD etj.
Përgatiten:
Agr . Jak PACANI
Agr . Aldo GAME
Agr. Ardjana VASIJA