Reklame:

INCA dhe organizatat lokale njihen me legjislacionin mjedisor!

Projekti ”Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” i financuar nga Leviz Albania dhe zbatuar nga Insituti per Mbrojtjen e Natyres ne Shqiperi (INCA) ne partneritet me Shoqaten Horizont EU – Lushnje, Klubin Ekologjik – Lezhe, Shoqaten “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit-Kukes”, ka zhvilluar nje takim ne Divjake.

Horizont EU, INCA si dhe partneret e rrjetit “Vendi yne e ardhmja e femijeve tane”, Mireqeverisja e Ekosistemeve Natyrore (MEN), Shoqata Kombetare ne Mbrojtje te Grupeve Vulnerabel (SHKMGV), Shoqata e Arumuneve Divjake, Mendime dhe Inisiativa te Lira (MIL), perfaqesues te medias lokale, drejtori i  Zyres Arsimore Divjake Llazar Stasa, komuniteti i zones si dhe nxenes te shkollave 9-te vjeçare te Divjakes, zhvilluan kete takim informues mbi legjislacionin kombetar ne fushen e ruajtjes se burimeve natyrore dhe pergjegjesite e pushtetit vendor, format dhe mjetet per te advokuar.