Subvencioni per bimet mjekesore/ Deri ne 1 milion leke per mbjelljet e reja

Qeveria ka miratuar mbështetjen per zhvillimin e bimëve mjekësore dhe aromatike, si një sektor me potencial të rëndësishëm në rritjen e punësimit dhe ekonominë e vendit. Skema kombëtare e mbështetjes 2020, subvencionon fermerët që do të mbjellin bime mjekësore e aromatike në vlerën 200 000 lekë për hektar, por jo më shumë se 1 000 […]